Nieuws van de bestuurstafel:

Het bestuur heeft een aantal activiteiten in voorbereiding of al in werking gezet:

Kalender 2016

Vanaf heden is de kalender 2016 te koop.
Een dezer dagen zullen onze vrijwilligers bij U langs komen om U in de gelegenheid te stellen deze fraaie kalender te kopen.
De prijs is als voorgaande edities € 5. Mochten er leden zij die de kalender per post wensen te ontvangen, dienen deze € 5+ € 2,75 (verzendkosten) totaal € 7,75 over te maken op rek.nr. NL25 Rabo 0303545585 t.n.v. HVA o.v.v. kalender 2016.
Wel dient U duidelijk uw naam + postadres te vermelden.

Van het bestuur

Op onze algemene ledenvergadering van 2015 waren 45 leden aanwezig. Na het welkomstwoord door voorzitter Jongsma
had de vergadering een vlot verloop. De notulen en het jaarverslag werden zonder toevoegingen goed gekeurd
door de leden. De penningmeester liet een duidelijk overzicht zien van de financiële situatie van onze
vereniging. De begroting voor 2015 werd door de leden zonder wijzigingen akkoord bevonden. Het werd door de kascommissie dan ook conform goedgekeurd en decharge gegeven aan het bestuur.
Bij de bestuursverkiezingen hebben enige wijzigen plaatsgevonden; secretaris Geert Veen heeft zijn
functie ter beschikking gesteld en hiervoor is Grietje Bergsma-Smit voorgedragen en unaniem door de leden
goedgekeurd. Geert Veen blijft wel als lid aan in de commissies: Archief, Redactie en Interview. Ook bestuurslid Attie de Vries heeft aangegeven niet langer zitting te nemen in het bestuur, maar blijft wel als vrijwilligster beschikbaar. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: H.Jongsma Lid: M.de Jong
Penningm. V.Vondeling Lid: K.Vondeling
Secretaris: G.Bergsma Lid: G.Oosterlaar
Plv. vz. Th.Oosterloo


Voorz. geeft een duidelijke uitleg aan de aanwezige leden, wat de stand van zaken is t.a.v. het
openluchttheater. De forse claim die is opgelegd heeft bij het bestuur de nodige zorgen gebracht. De hoop is
dat er binnen afzienbare tijd een oplossing komt die tot ieders tevredenheid kan leiden.
 

Unieke trouwerij in het openluchttheater "de Koele".

Afgelopen vrijdag werd onder schitterende weersomstandigheden in het openluchttheater "de Koele" het huwelijk voltrokken van Aalderd Koopmans en Marjan Buist beiden uit Oosterwolde. Het bruidspaar kwamen per koets met daarvoor twee Friese paarden van Oosterwolde naar deze unieke trouwlocatie in Appelscha. Het huwelijk werd verbonden door ambtenaar van de burgerlijke stand Heleen Verdenius. Zij had in de acht jaar nog nooit op zo'n unieke locatie echtparen getrouwd. Dit zal ongetwijfeld een vervolg krijgen voor aankomende bruidsparen. klik voor de foto's

Het bestuur deelt u mede dat onze penningmeester Marten van Buiten op 2 december 2013 officieel aan het bestuur heeft medegedeeld, dat hij met directe ingang zijn functie van penningmeester binnen onze vereniging, ter beschikking stelt. Dit om persoonlijke redenen en ook vanwege de zwaarte en de daarbij behorende tijdsdruk. Zijn aftreden zal officieel aan de orde komen op de ledenvergadering op maandag 3 maart 2014. 

Voorlopig neemt Vroukje Vondeling zijn taken over tot aan de jaarvergadering. Dit geldt zowel voor de lopende zaken als wel het  financiele jaarverslag 2013.

Een ieder wordt vriendelijk verzocht alle financiele correspondentie  via Vroukje te laten lopen of Geert Veen.

Wij rekenen op ieders medewerking.

"De Hoolten klinte" is nu ook bereikbaar via Gmail:  hooltenklinte@gmail.com
Er is een film "Appelscha Toen en Nu"
Deze is verkrijgbaar voor € 10.00 in de regio, buiten de regio kost deze € 12.50 dit i.v.m verzendkosten.
Binnen de regio bestellen bij: K.Vondeling 0516-432803
Buiten de regio gaarne € 12.50 overmaken op rek: 3035.45.585 o.v.v. film "toen en nu".
De renovatie van het openluchttheater is een feit en inmiddels heeft de officiële heropening plaats gevonden.

3 juli 2009 was het heugelijk feit daar.'s middags om 13.45 uur werd de opening in gang gezet. In de Holten Klinte kon men daarna genieten van een drankje.

Klik hier voor een verslag van de opening.

Volg hier de renovatieactiviteiten d.m.v. de foto's

 

Hebt u oude boeken/platen over?


Laat dit even weten aan Koert Vondeling (0516-432803) en ze worden bij U opgehaald.

De extra ledenvergadering heeft volmondig, zonder tegen stemming, in gestemd met het

voorstel van het bestuur aangaande het aangaan van recht van erfpacht voor de duur van tien jaar
met Staatsbosbeheer.
 
 

Bustocht naar "Emslanderkampen" , Duitse concentratiekampen langs de Nederlandse/Duitse grens (Groningen/Drenthe)

Deze heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2008.

Een kort verslag met foto reportage van Geert Veen: Klik hier voor de foto's 

Excursietocht naar de Emslanderkampen

N.a.v. de lezing over dit geheel onbekende onderwerp van dhr.Albers in ons clubgebouw “Hoolten Klinte”, waar de vraag naar voren kwam: “is het niet mogelijk om dit onbekende gebeuren te bezoeken?”.
Dhr.Piet Albers heeft een jarenlang onderzoek gedaan naar deze onbekende kampen en er een boek over geschreven.

Als datum werd geprikt 4 oktober en binnen no time hadden 50 belangstellenden zich opgegeven.  Het bestuur regelde een bus bij Taxi-Kort uit Oosterwolde en afgelopen zaterdag was het dan zover.  Om 08.15 uur vertrokken we richting Emmen, onderweg in Westerbork onze voorzitter nog opgepikt, in Emmen stapte onze gids Piet Albers op en kon de excursie beginnen. Het werd een zeer indrukwekkende tocht die heel goed en zeer duidelijk werd verteld door Piet.  Als Piet aan het woord was, kon je bij wijze van spreken een speld horen vallen. Het hele gezelschap was diep onder indruk van de soms vreselijke aspecten die zich hier zo dicht aan de Nederlandse grens zich hebben afgespeeld en waar zo weinig over bekend is. Het is te veel om in detail te treden wat wij deze dag te horen en te zien kregen, maar dat het diepe indruk heeft gemaakt op het gezelschap is een ding wat zeker is. Ook werd de inwendige mens niet vergeten en de koffie met gebak liet een ieder zich goed smaken! Rond 13.00 uur stond voor ons de lunch gereed en deze viel er ook goed in. Hierna bezochten we nog het informatiecentrum over deze “Emslandlager” in Papenburg.

Op de terugweg naar Emmen deden we de laatste kampen nog aan. Nadat onze gids ons in Emmen verlaten had keerden we rond 19.00 uur terug bij de “Hoolten Klinte”. Met een voldaan gevoel van een zeer geslaagde excursie keerde iedereen huiswaarts alwaar nog menige gedachten terug zullen gaan naar deze memorabele tocht.

 

Leden van de HVA naar Veenhuizen.


Op zaterdag 15 november bracht een groot aantal leden van de Historische Vereniging Appelscha e.o. een bezoek aan het gevangenis museum te Veenhuizen. Ze werden ontvangen met koffie en gebak.
Daarna werden ze in twee groepen ingedeeld. De ene groep werd rondgeleid in het museum door de heer J. Harms, de andere ging op excursie door het dorp in de boevenbus o.l.v. de heer J. de Maar. Na de uitstekend verzorgde koffietafel in het verenigingsgebouw werden de rollen omgedraaid en ging groep 1 in de boevenbus en groep 2 naar het museum.
Na afloop bezocht de hele groep nog beide kerken o.l.v. de heer De Maar
Ieder vond het een prachtige dag en zo’n soort excursie is zeker voor herhaling vatbaar